Warunki uczestnictwa

Klub Sportowy Wielopole w Rybniku
Dotyczy: warunków uczestnictwa w zajęciach sportowych i rekreacyjnych.

1.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w zajęciach klubu jest:
1.1. podpisanie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział dziecka w treningach szkółki piłkarskiej Klubu Sportowego Wielopole
1.2. dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza lub oświadczeniem rodziców.
1.3. złożenie przez rodziców deklaracji gry amatora oraz oświadczenia wyrażającego zgodę na udział osoby niepełnoletniej w zajęciach i zgody na przetwarzanie danych osobowych,
1.4. bieżące opłacanie składek członkowskich zgodnie z aktualną uchwałą Zarządu klubu,
– spełnienie wszystkich w/w warunków łącznie daje zawodnikowi status członka uczestnika.

2. Treningi w klubie odbywają się w okresie wiosny, lata i jesieni na obiektach otwartych KS Wielopole, oraz w okresie zimowym na salach gimnastycznych MOSiR i rybnickich szkół. Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek mistrzowskich, biorą w nich udział wg kalendarza rozgrywek oraz zgodnie z Regulaminami rozgrywek PZPN, dla poszczególnych grup wiekowych.
Klub zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania zajęć.

3. Zawodnik jest zobowiązany do:
3.1. przestrzegania regulaminów obowiązujących w klubie i na obiektach, na których odbywają się zajęcia, oraz troski o mienie klubu,
3.2. punktualnego i regularnego uczęszczania na treningi i mecze,
3.3. przygotowania się do zajęć, Zawodnicy zobowiązani są do udziału w zajęciach w jednakowych strojach,
3.4. natychmiastowego zgłoszenia trenerowi, jeżeli występują jakiekolwiek niepokojące symptomy złego samopoczucia, urazy lub choroby,
3.5. godnego reprezentowania klubu, dyscypliny w trakcie zajęć i podporządkowaniu się poleceniom trenera,
3.6. traktowania rywali, kolegów z klubu, sędziów i trenerów z szacunkiem,
3.7. nie komentowania decyzji arbitrów prowadzących zawody.

4. Zawodnik ma prawo do:
4.1. udziału w zajęciach, zawodach i zgrupowaniach organizowanych przez klub pod opieką uprawnionych opiekunów,
4.2. korzystania z obiektów i sprzętu które są w dyspozycji klubu,
4.3. zgłaszania swoich uwag trenerowi,

5. Opiekunowie prawni (rodzice) zawodników mają stanowczy zakaz ingerowania w tryb i sposób prowadzenia zajęć oraz drużyny przez trenera, i powinni w czasie zajęć przebywać poza obiektem.
Opiekunowie prawni mają obowiązek doprowadzić zawodnika na zajęcia i punktualnie po ich zakończeniu go odebrać, lub powiadomić trenera o przyczynie nieobecności na zajęciach
Wszelkie pytania lub kwestie sporne należy kierować do trenerów i instruktorów przed lub po treningu, ewentualnie bezpośrednio do trenera koordynatora lub Zarządu Klubu.

6. Trenerzy mają obowiązek:

 • Na bieżąco aktualizować i uzupełniać swoje kwalifikacje trenerskie, oraz posiadać dokument je potwierdzający również w trakcie zajęć,
 • Realizować program zajęć zgodnie z zatwierdzonym programem szkolenia oraz zawartymi umowami,
 • Ustalać skład i kierować podległymi drużynami w trakcie meczy mistrzowskich, kontrolnych i turniejów,
 • Przestrzegać dyscypliny oraz punktualności na zajęciach, w stosunku do siebie i zawodników,
 • Troszczyć się o powierzony im sprzęt osobisty i sportowy oraz boiska i ich wyposażenie,
 • Dopilnować, aby po zakończeniu zajęć wszelkie elementy ruchome użyte do treningu zostały usunięte z płyty boiska na miejsce składowania,
 • Prowadzić zajęcia w ubiorach klubowych i godnie reprezentować Klub,
 • Prezentować wysoką kulturę osobistą oraz dbać o właściwe relacje pomiędzy zawodnikami w zespole, z innymi trenerami i władzami klubu oraz opiekunami prawnymi zawodników,
 • Trener ma prawo do:
 • Wynagrodzenia zgodnie z treścią zawartej umowy.
 • Wyposażenia w sprzęt klubowy co 2 lata (dres, ortalion, koszulki polo i treningową, spodenki, getry),
 • Wnioskować do trenerów koordynująco-administrujących systemem klubowym o przesunięcia zawodników w ramach grup szkoleniowych adekwatnie do czynionych postępów lub ich braku,
 • Wnioskować do Zarządu o zawieszenie w prawach członka lub skreślenie z listy członków zawodnika, który łamie postanowienia niniejszego regulaminu,

7. Zarząd klubu – kompetencje oraz sposób reprezentacji Zarządu określa Statut klubu,

8. Zapisy do klubu przyjmowane są na bieżąco, z zastrzeżeniem, że liczba uczestników zajęć w poszczególnych grupach jest ograniczona. Trener ma prawo odmówić dopuszczenia do zajęć nowych chętnych, jeżeli ilość ćwiczących powodowałaby pogorszenie jakości szkolenia.

9. Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie zajęć oraz korzystanie z nazwy lub logo klubu (w szczególności w mediach społecznościowych) bez zgody Zarządu Klubu.

10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w trakcie zajęć.

11. Transfery do klubu i z klubu. Z klubami z terenu Miasta Rybnika transfery mają charakter definitywny lub czasowy każdorazowo nieodpłatny. Z klubami spoza terenu Miasta Rybnika transfery mają charakter definitywny lub czasowy odpłatny (ekwiwalent za wyszkolenie wg stosownej uchwały PZPN) lub nieodpłatny przy wymianie zawodnik za zawodnika. Porozumienia pomiędzy klubami mogą regulować w/w zasady w sposób odmienny.

12. Skargi i wnioski ws. funkcjonowania klubu lub ws. trenerów grup należy składać na piśmie (lub pocztą elektroniczną) do trenera koordynatora lub Zarządu klubu. Zarząd klubu przyjmuje bezpośrednio skargi i uwagi po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Zarząd nie zajmuje stanowiska ws. anonimów.

13. Interpretacja zapisów REGULAMINU Zarząd klubu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

14. Obowiązywanie: Niniejszy Regulamin przyjęto Uchwałą Zarządu KS Wielopole.

Nasi sponsorzy: